img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Čo poskytujeme

 
Dom je účelovo vybavený podľa požiadaviek vyplývajúcich zo znevýhodnenia jeho obyvateľov – bezbariérovosť, možnosť žiť v malom spoločenstve a množstvo aplikovaných priestorov na rehabilitáciu k maximálnemu osamostatneniu, osvojeniu a nadobudnutiu zručností ako príprava jedál, žehlenie bielizne, práca v tvorivých dielňach a ďalšie iné možnosti.
 
Myslíme si, že individuálny prístup a akceptácia každého člena spoločenstva má mať obrovský vplyv na pozitívnu zmenu v sebahodnotení, sebaakceptácii, samostatnosti, ale hlavne v osvojení si sociálnych schopností dôležitých pre spolužitie v spoločnosti.
 
Obyvateľom Otcovho domu poskytujeme možnosť dlhodobého a krátkodobého pobytu.
 
Dlhodobý pobyt
V našom poňatí pod dlhodobým pobytom rozumieme trvanie pobytu v čase od 2 mesiacov a viac podľa potreby záujemcu. Ide o pobyt, ktorý krátkodobo, ale i dlhodobo rieši situáciu osoby s telesným znevýhodnením.
V prípade, že pobyt trvá dlhšie ako 2 mesiace, so záujemcom o bývanie v Otcovom dome uzatvárame nájomnú zmluvu na čas pobytu alebo na dobu neurčitú. Taktiež je potrebné, aby si záujemca požiadal o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak spĺňa všetky potrebné náležitosti pre jej požiadanie. S podaním žiadosti a vybavovaním súvisiacích náležitostí vieme pomôcť. Žiadosť podá v mieste trvalého bydliska.
 
Krátkodobý pobyt
Jedná sa o jednorazový alebo opakovaný pobyt v trvaní podľa potreby záujemcu t.j.: víkend, 1-2 týždne, mesiac.
Sú rodiny, ktoré majú člena rodiny s telesným znevýhodnením a príbuzní potrebujú súrne odcestovať, chcú isť na dovolenku, v rodine nastala neočakávaná situácia alebo členovia rodiny by si radi vzájomne od seba na krátky čas oddýchli, čím by, ako sa hovorí „okysličili vzduch“. Nie je to nič zlé. Jedná sa o prevenciu, potrebnú psychohygienu medziľudských vzťahov, ktoré sú dlhodobo vystavené tlaku, napätiu, frustrácii. Tieto negatíva môžu prerásť do nikým nechceného vzájomného zraňovania sa, prehĺbenia vzájomného odcudzenia sa, hnevu či antipatie. Krátkodobý pobyt môže byť jeden z nástrojov ako pomôcť ľuďom s telesným znevýhodnením udržiavať zdravé vzťahy s najbližšími a tak čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom prostredí.
 
Úhrada za pobyt
Keďže nie sme dotovaní samosprávou ani inými inštitúciami, je nevyhnutné, aby si obyvatelia hradili všetky výdavky v plnej výške v súlade s reálnymi prevádzkovými nákladmi domu.
 
Cenník:
za poskytnutie bývania, nájomné              4 € / deň     120 € / mesiac
celodenná strava                                      4,30 € / deň     130 € / mesiac