img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Informácie pre záujemcov

Prvým krokom je spoločné stretnutie a návšteva Otcovho domu. Záujemcu radi oboznámime s denným programom domu, činnosťami, ktoré vytvárajú deň obyvateľov, v čom spočíva ich aktívna spoluúčasť v starostlivosti o domácnosť s podporou zo strany osobných asistentov a pod. Samozrejme nebude chýbať ani zoznámenie so samotnými obyvateľmi domu.
 
Čo poskytujeme
Obyvateľom Otcovho domu poskytujeme bývanie, nie sociálne služby! Všetky životu potrebné činnosti, ktoré nedokážu zvládnuť sami v dôsledku telesného znevýhodnenia ako je – upratovanie, pranie, žehlenie, varenie, nákupy, sprevádzanie na spoločenské aktivity rôzneho druhu atď. vykonávajú za pomoci osobného asistenta podľa Zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Obyvateľom v Otcovom dome konkrétne poskytujeme:
 • dočasný, dlhodobý ale i trvalý domov, anáhradné rodinné zázemie v priateľskom prostredí, kde sa vzájomne obohacujú a zdieľajú všetky životné problémy i radosti
 • pomoc pri integrácii do spoločnosti
 • sprevádzanie pri hľadaní možností k osamostatneniu sa v rámci ich možností
 • sociálne poradenstvo v procese hľadania alternatívnych spôsobov riešenia a zlepšenia zlých rodinných vzťahov telesne znevýhodnených s ich rodinnými príslušníkmi a dopomôcť im tak k možnému návratu do vlastnej rodiny
 • prostredníctvom tvorivej, chránenej dielne a angažovaním sa v zabezpečení chodu domácnosti, napomôcť im pri objavovaní svojich skrytých talentov a rozvíjaní praktických zručností, ktoré potrebujú k samostatnému životu
 
Podmienky pre prijatie
 • osoba s telesným znevýhodnením
 • vek pri podaní žiadosti 18-50 rokov
 • návšteva Otcovho domu
 • súhlas záujemcu s podmienkami bývania a domového poriadku
 • angažovanosť v spoločnom živote s ostatnými obyvateľmi domu
 • aktívna spoluúčasť v osobnom rozvoji (úprimný záujem pracovať na sebe, osvojovať si zručnosti, spoznávať svoje skryté „ja“)
 • tolerancia voči rímsko-katolíckemu vierovyznaniu a schopnosť akceptovať názor iných
 
Dôvody pre odmietnutie záujemcu
osoba s telesným znevýhodnením:
 • svojim správaním znemožňuje zaradenie sa do kolektívu obyvateľov domu
 • závislosť na omamných látkach (alkohol, drogy a pod.)
V prípade záujmu o bývanie v Otcovom dome sa obráťte na riaditeľa domu
Mgr. Jozefa Ďurajku,0907 400 708, email: otcovdom@gmail.com