img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Kaplnka

Súčasťou Domu je kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici. Človek má v sebe telesný, duševný a duchovný rozmer. Modlitba a vzťah k Bohu pomáhajú všetkým ľuďom a zvlášť znevýhodneným lepšie pochopiť a niesť osobné utrpenie a naučiť sa s ním žiť. Aj asistenti tak majú možnosť čerpať v modlitbe posilu a lásku pre službu svojim bratom a sestrám.
 
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice, ktorej je kaplnka zasvätená, vyjadruje to, čo je pre našu službu a život najdôležitejšie – a to je láska. Láska ako rešpektovanie dôstojnosti a slobody druhého človeka. Láska ako schopnosť vidieť to, čo je očiam neviditeľné – jedinečnosť a nekonečnú hodnotu každej ľudskej bytosti, tak ako ju vidí Boh, ktorý za ňu položil svoj život na kríži. Láska ako spoločenstvo spočívajúce vo vzájomnej blízkosti, jednote a zdieľaní.
 
Boh, ktorý je jeden, a predsa v troch osobách, je pre nás vzorom spoločného zdieľania našich životov a spoločného putovania do konečného cieľa, nesúc si vzájomne bremená.
Spoločenstvo je podľa Božieho plánu vrcholom dejín človeka. Boh nás volá k napodobňovaniu tajomstva vzájomnej lásky, ktorú Trojica žije v nebi. Láska k Bohu a k blížnemu pôsobí, že vychádzame sami zo seba. Tak ako spoločenstvo troch Božských osôb otvára svoj kruh a vylieva svoju lásku na celý svet, tak aj my otvárame naše srdcia pre druhých.