img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Tvorivé dielne

V Otcovom dome máme viacúčelové tvorivé dielne, ktoré telesne znevýhodneným obyvateľom domu poskytujú možnosť rozvíjať manuálne zručnosti, odhaľovať a spoznávať svoj talent, objavovať svoje skryté „ja“, v ktorom sa môžu v rámci svojich možností a schopností realizovať, osvojiť si a neskôr uplatniť získané manuálne zručnosti i pracovné návyky vo svojom prirodzenom prostredí, doma, v náhradnom bývaní, vo vlastnej domácnosti, ale i ako zamestnanci chránenej dielne.
Neodmysliteľnou súčasťou realizácie telesne znevýhodnených v tvorivých dielňach je predovšetkým ich ochota a záujem pracovať na sebe. Pomoc asistentov im napomáha v minimalizácii dôvodov prečo sa "to" či "ono" nedá.
 
Zámerom tvorivých dielní je:
  • osvojiť si zručnosti zvládania problémových situácií, s ktorými sa človek stretáva pri bežnej komunikácii v kolektíve
  • naučiť sa pocitu zodpovednosti nielen voči sebe, ale i voči iným
  • schopnosť organizovania práce a jeho postupu
  • presvedčiť a ukázať samotným telesne znevýhodneným a „zdravým“, že aj oni sú schopní tvoriť hodnotné a užitočné veci, a aj týmto spôsobom odstraňovať predsudky voči znevýhodneným, ktoré ešte stále pretrvávajú v našej spoločnosti.