img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Etický kódex


Neziskovej organizácie
Spoločenstvo OTCOV DOM, n.o.
 
Nezisková organizácia Otcov dom sa zaväzuje:
 
     • vynaložiť prijaté finančné a materiálne prostriedky čo najúčelnejšie k napĺňaniu poslania
       a cieľov združenia.
     • používať zverené prostriedky transparentne, hospodárne a v súlade
       so slovenským právnym poriadkom.
     • pravidelne zverejňovať výsledky hospodárenia vo výročných správach a ich obsah zverejňovať
       na webových stránkach.
     • neprijímať finančné ani akékoľvek iné dary od právnických osôb, u ktorých sme si vedomí,
       že jednajú v rozpore so všeobecne prijateľnými morálnymi hodnotami, porušujú platné zákony
       alebo vykonávajú činnosti, ktoré sú v rozpore s poslaním a cieľmi združenia
     • neprijímať finančné ani akékoľvek iné dary od fyzických osôb, u ktorých sme si vedomí,
       že pochádzajú z protizákonnej činnosti. Ďalej tiež neprijímať finančné alebo iné prostriedky
       od fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosti, ktoré sú v rozpore s poslaním a cieľmi združenia.