img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Stanovy

Stanovy občianskeho  združenia
Spoločenstvo OTCOV DOM
  
Článok I
Základné ustanovenia
 1. Názov občianskeho združenia je  Spoločenstvo OTCOV DOM
            Sídlom občianskeho združenia je Krahule 153, 967 01 Kremnica
            Združenie vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
 1. Občianske združenie Spoločenstvo OTCOV DOM je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb bez rozdielu rasy, náboženského, politického presvedčenia a štátnej príslušnosti podľa zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  Článok II
Ciele a činnosť združenia
 • Zriaďovať sociálne zariadenia, poskytovanie sociálnych služieb.
 • Zriaďovať chránené dielne a pracoviská pre osoby so zdravotným a telesným znevýhodnením na celom Slovensku.
 • Zabezpečovať nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby
 • Pomáhať zachovať, obnovovať  alebo rozvíjať schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podporovať k jej začleneniu.
 • Organizovať a spoluorganizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia na celom Slovensku.
 • Podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením formou realizácie kultúrnych, spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
 • Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii osôb zdravotne a sociálne znevýhodnených.
Tieto ciele bude občianske združenie plniť tým, že:
 • bude poskytovať sociálne služby súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 • sociálne služby bude poskytovať v rôznych formách (ambulantná, pobytová, terénna).
 • odborné, obslužné a ďalšie činnosti bude poskytovať odbornými zamestnancami.
 • bude organizovať, zabezpečovať a vykonávať výchovno-vzdelávacie kurzy a ďalšie vzdelávacie a informačné podujatia, semináre, školenia a pod.
 • bude poskytovať odborné, organizačné a právne rady súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb.
 • neustále sa bude snažiť o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.
 • bude poskytovať pomoc a podporu občanom pri znovuzískaní sebestačnosti a pri vrátení sa do ich prirodzeného prostredia.
  
Článok III
Členstvo
1.    Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, žijúce na území Slovenska i v zahraničí a ktoré nemusia mať štátne občianstvo SR a právnické osoby na základe písomnej prihlášky, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
2.      O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia.
3.      Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom združenia.
4.      Členstvo zaniká:
                 a.       na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zaslaného predsedníctvu
                 b.      rozhodnutím predsedníctva o vylúčení
                 c.       nezaplatením členského do termínu určeného vnútorným poriadkom združenia
                 d.      úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
                 e.       zánikom združenia.
 
Článok IV
Práva a povinnosti členov
1.      Práva členov združenia:
              1.      aktívne sa podieľať na činnostiach združenia
              2.      voliť a byť volený do orgánov združenia
              3.      byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov
              4.      otvorene vyjadrovať svoje názory, žiadať odpovede na otázky a podávať návrhy na zmeny.
2.      Povinnosti členov združenia:
              1.      dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia
              2.      obhajovať záujmy združenia a zapájať sa do jeho činností
              3.      plniť uznesenia orgánov združenia.
 
Článok V
Orgány združenia
Orgánmi  združenia sú :
 1. Členská schôdza
 2. Predsedníctvo
 3. Štatutár združenia
 4. Revízna komisia
1.    Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Tvoria ho všetci členovia združenia. Členskú právnickú osobu zastupuje poverený zástupca. Členská schôdza :
 • schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
 • volí a odvoláva členov predsedníctva, štatutárov združenia a revíznu komisiu
 • schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a rozpočet združenia
 • určuje výšku členského
 • dvojtretinovou väčšinou rozhoduje o zrušení združenia, prípadne o zlúčení
 • Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však dvakrát  ročne,  alebo na žiadosť najmenej tretiny členov. Členská schôdza je uznášania schopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje väčšinou prítomných členov
2.     Predsedníctvo združenia je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami, vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť. Predsedníctvo má najmenej 3 členov. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 2 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štvrťročne a je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Do právomoci predsedníctva patrí:
 1. riadiť a zabezpečovať činnosť združenia
 2. zvolávať a obsahovo pripraviť rokovania členskej schôdze
 3. rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia
 4. ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie združenia.
Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát a prijímať pracovníkov.
3.   Štatutárom združenia je predseda a podpredseda predsedníctva, ktorí sú oprávnení konať v mene združenia navonok. Predseda a v prípade jeho neprítomnosti, resp. poverenia podpredseda, riadi chod združenia a zabezpečuje jeho poslanie a úlohy.
4.   Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov, cieľa združenia a vnútorného poriadku. Má najmenej 2 členov, ktorých funkčné obdobie sú 2 roky a schádza sa najmenej raz ročne. Zápis z kontroly podpisujú všetci prítomní členovia revíznej komisie.
 
Článok VI
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. s majetkom mu zvereným. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj činností združenia. Zdroje majetku združenia tvoria najmä:
 1. členské príspevky
 2. dary a príspevky fyzických a právnických osôb tuzemských a zahraničných
 3. granty a dotácie
 4. príjmy z vlastnej činnosti a predaja,  ktoré môžu byť použité len na podporu cieľov združenia
Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento druh organizácie, schváleným rozpočtom a vnútorným poriadkom združenia.
 
 
Článok VII
Zánik združenia
1.      Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze.
2.      Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu združenia. Pri likvidácii sa uhradia najskôr všetky záväzky združenia.
3.      Majetok a ostatné aktíva združenia sa nemôžu v prípade likvidácie previesť alebo prerozdeliť na podnikateľské subjekty. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne v súlade s poslaním združenia a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho nástupcu.
 
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.      Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením členskou schôdzou.
2.      Združenie vzniká dňom zaregistrovania na MV SR.