img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým známym i neznámym darcom, ktorí nám prejavili dôveru a poukázali v roku 2017 2% za rok 2016 v prospech činnosti našej neziskovej organizácie.
Celková suma, ktorú ste nám venovali je 2 837 €, ktorú sme použili:
 
  • energie                                                                               2 383 €
  • režijné výdaje                                                                        454 €

Rovnako zo srdca ďakujeme za poskytnutie akéhokoľvek daru. Každý druh pomoci je pre nás veľmi vzácny, a preto Vám denne vyprosujeme od Pána veľa požehnania.
O účelnom využití Vášho daru sa môžete kedykoľvek informovať aj formou osobnej návštevy. Radi Vás privítame.
 
menovite Ďakujeme za finančnú a materiálnu pomoc:
 
 
ADLO – bezpečnostné dvere
MEDIAHOST – Tomáš Kapičák / Mútne
ELBA, a.s. Kremnica
Nadácií pre deti Slovenska
Ing. Vladimírovi Kostíkovi
Klimaservis Bratislava, s.r.o.
Mgr. Marošovi Černému
rodine Daniela a Dáši Mellovej a ich deťom
manželom Lukášovi a Peťke Minkovím
manželom Rudolfovi a Márii Gombošovím
Ing. Ivke Peczeovej
Dávidovi Novákovi
Zuzane Zlámalovej
 
a všetkým ostatným darcom, ktorý nám poukázali finančný dar na číslo účtu
 
Vďaka Vám všetkým sa darí napĺňať víziu diela Otcov dom.
Ďakujeme Vám všetkým!